Warunki ochrony danych osobowych

I.Przepisy podstawowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz w zakresie swobodnego przepływu tychże danych (dalej "RODO") jest MILOSLAV  VLK  s.r.o. IČ25172204 z siedzibą 37701 Ratiboř u Jindřichova Hradce Česká Republika (dalej "administrator").
 2. Dane kontaktowe administratora

 

Adres:

Ratiboř 32

37701 Ratiboř u Jindřichova Hradce

Email:info@welnadrzewna-sciolki.pl

 

3. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną , fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne

Administrator nie wyznaczył/wyznaczył inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe inspektora to:

II.Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Państwa udzielone lub dane osobowe, które administrator pozyskał na podstawie realizacji Państwa zamówienia.

Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III. Ustawowy powód i cel przetwarzania danych osobowych

 1. .Ustawowym powodem przetwarzania danych jest
 • realizacja umowy zawartej pomiędzy Państwem i administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • uzasadniony interes administratora w realizacji marketingu bezpośredniego (zwłaszcza do wysyłania komunikatów handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego(zwłaszcza do przesyłania informacji handlowych i newsletterů) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z sekcją 7 pkt 2 ustawy nr 480/2004 Sb., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest
 • realizacja Państwa zamówieniai wykonywanie praw i obowiązków wynikającychz stosunku umownego pomiędzyPaństwemi administratorem; przy zamówieniu wymagane są dane osobowe, które są konieczne do pomyślnej realizacji zamówienia(nazwa, adres oraz kontakt),  podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 
 • wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.

 3. Ze strony administratora nie dochodzi/ dochodzi do zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Klient wyraził zgodę na takie przetwarzanie

 

IV. Okres przechowywania danych

1.Administrator przechowuje dane osobowe

 • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tychże umów (przez okres 15 lat od zakończenia umowy)
 • przez okres, dopóki nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, najpóźniej .... lat, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody
 1. Po upłynięciu okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

 

 V. Odbiorcy danych osobowych (poddostawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
 • zaangażowane w dostawę towarów / usług / płatności w ramach umowy,
 • zaangażowane w świadczenie usług obsługi sklepu internetowego (Shoptet) i innych usług związanych z obsługą sklepu internetowego,
 • zapewniające usługi marketingowe.
 1. Administrator niezamierza  /zamierza przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.

 

VI. Państwa prawa

 1. Mają Państwo w stosunku do nas następujące prawa związane z dotyczącymi Państwa danymi osobowymi
 • prawo żądania dostępu do danychosobowych zgodnie z art. 15 RODO
 • prawo sprostowaniazgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danychzgodnie z art. 21 RODO
 • prawo do przenoszenia danychosobowychzgodnie z art. 20 RODO
 • prawo do odwołaniaudzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowychpośrednictwem poczty elektronicznejlub pisemniena adres/e-mail administratora określonego w art. III niniejszego dokumentu.

2.Ponadto w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego

VII. Warunki ochrony danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że ​​ wdrożył wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2.  Administrator wdrożył środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa repozytoriów danych w postaci papierowej oraz elektronicznej, szczegolnie ...
 3. Administrator oświadcza,żedostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

   

  VIII. Postanowienia końcow

1.Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami polityki prywatności i że akceptuje go w całości.

2.Klient wyraża zgodę na niniejsze warunki zaznaczając odpowiednie pole w formularzu internetowym. Zacznaczając zgodę klient potwierda, że zna niniejsze warunki ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.

3.Administrator jest upoważniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja warunków prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej, a także wyśle Państwu nową wersję niniejszych warunków na Państwa adres e-mail, podany administratorowi.

Ratiboř 5.2.2020