Warunki biznesowe

WARUNKI HANDLOWE

 

spółki handlowej: MILOSLAV VLK s.r.o. 

z siedzibą: Ratiboř 32, CZ - 37701 Ratiboř u Jindřichova Hradce

REGON: 25172204

wpisana do Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w České Budějovice, dział C, wkładka 7695/1

dotyczące sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.drevitavlna-podestylky.cz.  1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.      Niniejsze Warunki Handlowe (zwane dalej "Warunki Handlowe") spółki handlowej: MILOSLAV VLK s.r.o., z siedzibą w Ratiboř 32, REGON: 25172204, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy České Budějovice, dział C, wkładka 7695/1 (zwany dalej „Sprzedający”) regulują zgodnie z postanowieniem § 1751 ust. 1 . ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Kodeks cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie Umowy Kupna (zwana dalej „Umowa Kupna”) zawartej między Sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym:   www.welnadrzewna-sciolki.pl, (zwanym dalej „Stroną internetową”), poprzez interfejs strony internetowej (zwanym dalej „Interfejs sieciowy sklepu“).

1.2.      Warunki Handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba, która zamierza nabyć towar od Sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która przy zamawianiu towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania swojego zawodu.

1.3.      W Umowie Kupna można uzgodnić postanowienia odbiegające od Warunków Handlowych. Odrębne postanowienia Umowy Kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych.

1.4.      Postanowienia Warunków Handlowych stanowią nieoddzielną część Umowy Kupna. Umowa Kupna i Warunki Handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę Kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5.      Treść Warunków Handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Sprzedającego. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków Handlowych.  1. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1.      Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej na stronie internetowej Kupujący może uzyskać dostęp do swojego Interfejsu użytkownika. Z poziomu Interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „Konto użytkownika”). Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji, bezpośrednio z Interfejsu sieciowego sklepu internetowego.

2.2.      Podczas rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towarów Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z rzeczywistością. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na Koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez Kupującego na Koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru Sprzedający uważa za poprawne.

2.3.      Dostęp do Konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego Konta użytkownika.

2.4.      Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z Konta użytkownika osobom trzecim.

2.5.     Sprzedający może skasować Konto użytkownika, zwłaszcza jeśli Kupujący nie korzystał ze swojego Konta użytkownika przez ponad 5 lat lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy Kupna (oraz z Warunków Handlowych).

2.6.      Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności z uwzględnieniem niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1.      Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie sieciowym sklepu posiadają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Kupna na te towary. Nie znajdują tu zastosowania postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

3.2.      Interfejs sieciowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszt zwrotu towaru, jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może być zwrócony standardową drogą pocztową. Podane ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, dopóki są wyświetlane w Interfejsie sieciowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego Umowy Kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

3.3.      W Interfejsie sieciowym sklepu znajdują się również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane w Interfejsie sieciowym sklepu obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany przewoźnika w zamówieniu.

3.4.      W celu zamówienia towaru Kupujący wypełni formularz zamówienia w Interfejsie sieciowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1.    zamawianym towarze (zamówiony towar jest „wkładany” przez Kupującego do elektronicznego koszyka Interfejsu sieciowego sklepu),

3.4.2.    sposobie zapłaty ceny zakupu towaru, informacje o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

3.4.3.    informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (zwane dalej łącznie „Zamówienie”).

W przypadku podania ceny, gdy oczywistym jest błąd pisarski i liczbowy, cena ta nie jest wiążąca i nie dochodzi do zawarcia Umowy Kupna.

3.5.     Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego Kupujący ma prawo do sprawdzenia i dokonania zmian danych, które Kupujący wprowadził w zamówieniu, z uwzględnienie możliwości Kupującego do wykrycia i poprawienia błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła Zamówienie do Sprzedającego, klikając przycisk „Kupuję”. Dane podane w Zamówieniu są uważane przez Sprzedającego za poprawne. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia potwierdzi Kupującemu otrzymanie Zamówienia pocztą elektroniczną na adres mailowy Kupującego podany w Koncie użytkownika lub w Zamówieniu (zwany dalej „adres mailowy Kupującego”).

3.6.      W zależności od charakteru Zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) Sprzedający ma zawsze prawo poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.7.      Stosunek umowny między Sprzedającym a Kupującym powstaje w chwili doręczenia przyjęcia Zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres mailowy Kupującego.

3.8      Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy Kupna. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy Kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) Kupujący ponosi we własnym zakresie i nie różnią się one od kosztów stawki podstawowej.  1. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1.      Cenę towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach Umowy Kupna, Kupujący może zapłacić Sprzedającemu w następujący sposób: gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;
przelewem bezgotówkowym na rachunek Sprzedającego nr PL36105010701000009032150972  ING Bank Polska (zwany dalej „Rachunek Sprzedającego”);

4.2.      Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3.      Sprzedający nie wymaga od Kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 Warunków Handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny towaru z góry.

4.4.      W przypadku płatności gotówką lub płatności za pobraniem cenę zakupu należy uiścić przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cenę zakupu należy uiścić w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy Kupna.

4.5.     W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z podaniem symbolu zmiennego płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

4.6.      Sprzedający ma prawo, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie dokona dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do Kupującego. Nie mają zastosowania postanowienia § 2119 § 1 Kodeksu cywilnego.

4.7.      Nie można ze sobą wzajemnie łączyć ewentualnych różnych rabatów z ceny towaru udzielonych Kupującemu przez Sprzedającego.

4.8.      Gdy obowiązuje taka praktyka w relacjach handlowych lub gdy stanowią tak ogólnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie Umowy Kupna. Sprzedający jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy – faktura zostanie wystawiona Kupującemu przez Sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru i przekazana w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

4.9.      Zgodnie z ustawą w sprawie ewidencji przychodów Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do ewidencjonowania otrzymanego przychodu u administratora podatku online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1.      Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego między innymi nie można odstąpić od Umowy Kupna na dostawę towaru, który został dostosowany zgodnie z wolą Kupującego lub specjalnie dla niego, od Umowy Kupna na dostawę łatwo psujących się towarów oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, od Umowy Kupna na dostawę towarów w zamkniętym opakowaniu, które użytkownik wyjął z opakowania i nie można ich zwrócić ze względów higienicznych, oraz od Umowy Kupna na dostawę nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone.

5.2.      Jeżeli nie chodzi o przypadek, o którym mowa w art. 5.1 Warunków Handlowych lub o inny przypadek, w którym nie można odstąpić od Umowy Kupna, Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy Kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. Kodeksu cywilnego, w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od Umowy Kupna musi zostać wysłane do Sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od Umowy Kupna, Kupujący może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedającego wzoru formularza, który stanowi załącznik Warunków Handlowych. Odstąpienie od Umowy Kupna może zostać wysłane przez Kupującego pod adres zakładu Sprzedającego lub pod adres mailowy Sprzedającego  info@welnadrzewna-sciolki.pl

5.3.      W przypadku odstąpienia od Umowy Kupna według art. 5.2 Warunków Handlowych Umowa Kupna zostaje anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu przez Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od doręczenia odstąpienia od Umowy Kupna ze strony Sprzedającego. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupna przez Kupującego, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony standardową drogą pocztową.

5.4.      W przypadku odstąpienia od Umowy Kupna według art. 5.2 Warunków Handlowych, Sprzedający zwróci środki pieniężne otrzymane od Kupującego w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy Kupna przez Kupującego, w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia przekazanego przez Kupującego już przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę i Kupujący nie poniesie w związku z tym dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Kupna, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu, zanim Kupujący zwróci towar lub udowodni, że wysłał towar Sprzedającemu.

5.5.      Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego zaliczenia odszkodowania z tytułu szkody powstałej na towarze na poczet prawa Kupującego do zwrotu ceny zakupu.

5.6.      W przypadkach, w których Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy Kupna w dowolnym momencie, aż chwili odebrania towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo, na konto wskazane przez Kupującego.

5.7.     W przypadku, gdy wraz z towarem Kupujący otrzymuje prezent, Umowa darowizny między Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta wraz z klauzulą rozwiązania - w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od Umowy Kupna, Umowa darowizny dot. takiego prezentu traci moc obowiązującą, a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego prezentu razem z towarem.  1. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1.      W przypadku, gdy środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z takim środkiem transportu.

6.2.      Jeżeli zgodnie z Umową Kupna Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy.

6.3.     W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub dostarczenie w inny sposób niż określony w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym dostarczeniem towaru, właściwie kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

6.4.      Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione otwarcie przesyłki, Kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika.

6.5.    Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą podlegać specjalnym warunkom dostawy Sprzedającego, jeżeli zostały przez Sprzedającego wydane.  1. PRAWA W PRZYPADKU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA 

7.1.      Prawa i obowiązki Stron w zakresie praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do -2174 Kodeksu Cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 dz. U., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).

7.2.      Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za to, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za to, że w momencie przejęcia towaru przez Kupującego:

7.2.1.   towar posiada uzgodnione przez Strony właściwości, a w przypadku braku uzgodnienia, posiada właściwości opisane przez Sprzedającego lub producenta lub takie, których Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy prowadzonej przez Sprzedającego lub producenta,

7.2.2.    towar nadaje się do celu wskazanego przez Sprzedającego lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,

7.2.3.    towar odpowiada pod względem jakościowym lub pod względem wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, o ile jakość lub wykonanie zostało określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub wzorcem,

7.2.4.    towar jest odpowiedniej ilości, rozmiarów lub masy; i

7.2.5.    towar spełnia wymagania przepisów prawa.

7.3.     Postanowienia art. 7.2 Warunków Handlowych nie mają zastosowania do towaru sprzedawanego po niższej cenie z wadą, ze względu na którą wadę uzgodniono niższą cenę, na zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych w stosunku do wady odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia towaru w momencie odbioru przez Kupującego albo jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4.      Jeżeli wada przejawi się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, towar uważa się za wadliwy w momencie odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z roszczeń dot. wady artykułów konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich odbioru.

7.5.      Roszczenia wynikające z nienależytego wykonania Kupujący wniesie u Sprzedającego pod adresem jego zakładu, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe z uwzględnieniem asortymentu sprzedanego towaru, ewentualnie w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności.

7.6.      Inne prawa i obowiązki Stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady mogą być uregulowane w Regulaminie reklamacji Sprzedającego.  1. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1.    Kupujący nabywa prawa własności towaru poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu towaru.

8.2.      Sprzedający wobec Kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w myśl postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.

8.3.      Sprzedający rozpatruje reklamacje konsumenckie za pośrednictwem adresu elektronicznego: info@woodwool.cz. Sprzedający prześle informację o rozstrzygnięciu reklamacji Kupującemu na adres mailowy Kupującego.

8.4.      Za pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich wynikających z Umowy Kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą: ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Z platformy internetowej do rozstrzygania sporów online znajdująca się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr można skorzystać do rozstrzygania sporów między Sprzedającym a Kupującym powstałych na tle Umowy Kupna.

8.5.      Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Czeskiej, z siedzibą pod adresem: ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym według Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i Dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6.      Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrole zezwoleń na prowadzenie działalności handlowej w ramach swojej kompetencji wykonuje właściwy urząd ds. działalności gospodarczej. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawuje nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych. W ograniczonym zakresie Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1.      Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego. Aby uzyskać więcej informacji na temat takiego przetwarzania, patrz: Zasady Ochrony Danych Osobowych.

 


  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    Jeżeli stosunek powstały na postawie Umowy Kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), Strony stanowią, że taki stosunek podlega prawu czeskiemu.

10.2.    Wybór prawa na podstawie niniejszego artykułu Warunków Handlowych nie pozbawia konsumenta ochrony gwarantowanej przez przepisy prawa, od których nie można się umownie odchylić, a które w innym przypadku miałyby zastosowanie według postanowień art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

10.3.     Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

10.4.     Umowa Kupna, w tym Warunki Handlowe, jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

10.5.     Wzór formularza odstąpienia od Umowy Kupna stanowi załącznik Warunków Handlowych.

10.6.     Dane kontaktowe Sprzedającego: adres do doręczeń: Ratiboř 32, CZ -37701 Ratiboř u Jindřichova Hradce, adres poczty elektronicznej:  info@welnadrzewna-sciolki.pl

 

 W Ratiboři, w dniu 24.05.2020 r.